Chính sách thanh toán Welcome To Dunlopillo Sài Gòn Store

Hướng dẫn thanh toán tại Dunlopillosaigon.com

Khi mua hàng, điều khách hàng lo lắng nhất là làm sao để chắc chắn nhận được hàng khi đã thanh toán trước, hay làm sao nhận được hàng chính hãng, đúng đúng quy cách đặt hàng, ....   Chúng tôi thấu hiểu và chia sẻ với quý khách hàng những lo lắng này, và để khách hàng an tâm khi mua hàng & thanh toán với Dunlopillosaigon.com, cũng như tránh rủi ro cho hai bên, hiện nay Dunlopillosaigon.com áp dụng các phương thức thanh toán đảm bảo như sau:

When buying products, what customers worry about is how to make sure they receive the goods when they have paid in advance, or how to receive genuine goods, in accordance with the order, .... We understand and share with you these worries, and let customers feel secure when buying and paying with Dunlopillosaigon.com, as well as avoiding risks for both parties, currently Dunlopillosaigon.com applies those guaranteed payment methods as follows:
 
1. Thanh toán tiền mặt trực tiếp: (Áp dụng cho các khách hàng nhận hàng trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội). 

1. Direct cash payment: (Applicable to customers who receive goods directly in Ho Chi Minh City and Hanoi City).
Sau khi quý khách đặt hàng Online trên Website chính thức của Dunlopillosaigon.com, hay đặt hàng qua điện thoại, tin nhắn, Email hoặc đặt hàng trực tiếp tại Showroom của Dunlopillosaigon.com. Bộ phận giao hàng sẽ liên hệ điện thoại xác nhận lại đơn hàng và thời gian giao hàng cụ thể với quý khách hàng (thường trước khi giao 1 tiếng). Khi khách hàng nhận và kiểm tra hàng đúng quy cách chất lượng đặt hàng, có đầy đủ phiếu bảo hành thì mới ký xác nhận trên phiếu giao hàng và thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng (phiếu giao hàng sẽ có giá trị thay thế phiếu thu).
Trường hợp đặt hàng và đặt cọc thanh toán tiền mặt tại Dunlopillosaigon.com, nhân viên bán hàng sẽ lập phiếu thu công ty có ghi rõ nội dung đặt hàng và số tiền thực thu, phiếu thu sẽ được Dunlopillosaigon.com đảm bảo thực thi và không miễn trừ trách nhiệm trong mọi trường hợp.

After ordering online on the official Dunlopillosaigon.com website, place an order via phone, message, Email or order directly at the Showroom of Dunlopillosaigon.com. Delivery department will contact the phone to confirm the order and specific delivery time with customers (usually before delivery 1 hour). When customers receive and check the quality of order and have enough warranty card, they will sign on the delivery slip and pay cash directly to the delivery staff (delivery slip will cost replacement of receipts).
In order to place an order and make a cash payment deposit at
Dunlopillosaigon.com, the salesperson will create a company receipt that clearly states the order content and the actual amount collected and will be guaranteed by Dunlopillosaigon.com and not disclaimer in all cases.

2. Thanh toán thẻ: Paying by card 
Dunlopillosaigon.com chấp nhận phương thức thanh toán thẻ cho tất cả Khách hàng sử dụng thẻ Visa, Master Card, ATM, thẻ thanh toán nội địa, thẻ ghi nợ nội địa của tất cả các Ngân hàng tại Việt Nam. Để thực hiện thanh toán thẻ, Khách hàng vui lòng kiểm tra trước tài khoản thẻ của mình có số dư đủ để Ngân hàng của mình chấp nhận thanh toán.
Nếu khách hàng muốn thanh toán thẻ tại nhà khi nhận hàng thì vui lòng báo ngay khi đặt hàng hoặc báo khi nhân viên giao hàng gọi điện thoại xác nhận giờ giao nhận, để nhân viên của chúng tôi chuẩn bị sẵn máy POS di động thanh toán.

Dunlopillosaigon.com accepts card payment methods for all customers using Visa, Master Card, ATM, domestic payment cards, domestic debit cards of all banks in Vietnam. In order to make card payment, please check your card account in advance to have enough balance for your bank to accept payment.
If the customer wants to pay the card at home when receiving the goods, please report immediately when ordering or when the caller confirms the delivery time, so that our staff can prepare the mobile POS machine. 

3. Đặt cọc hoặc thanh toán chuyển khoản: Deposit or transfer payment.

Quý khách vui lòng chuyển khoản số tiền đặt cọc hoặc thanh toán vào:

Tài khoản Công ty TNHH Nội thất T-Home - Maritime Bank chi nhánh Cộng Hoà 0440 1010 017714

Tài khoản cá nhân - Đặng Dũng, Techcombank chi nhánh Phú Mỹ Hưng. Số tài khoản: 7038 666668

Tài khoản cá nhân - Đặng Dũng ACB chi nhánh HCM Số tài khoản: 766366668

Sau khi chuyển khoản, quý khách vui lòng soạn tin nhắn : [Đặt cọc hoặc thanh toán cho sản phẩm (tên sản phẩm), kích thước, số lượng, thời gian dự kiến nhận hàng] tới số điện thoại 0899 066 088. Chúng tôi sẽ gửi tin nhắn xác nhận đơn hàng ngay khi nhận được tiền.

Please transfer the deposit amount to:

T-Home Furniture Co., Ltd Maritime Bank Cong hoa - Account number: 0440 1010 017714

 DANG DUNG Account ,

Techcombank Phu My Hung branch. Account number: 7038 6666 68

ACB Hochiminh Branch Account number: 766 366668

After the transfer, please send us message as following: [Deposit or payment for(product name), size, quantity, expected time to receive goods] to phone number 0899 066 088. We will send Order confirmation message as soon as we receive the money.

0899066088

Gọi tư vấn

0899066088
This is where the purchase form would go